Private pasningsordninger for trossamfund

Trossamfund og andre private aktører har forskellige muligheder for at etablere private daginstitutioner.

Dagtilbud kan være oprettet på flere forskellige måder – enten som en kommunal daginstitution, en selvejende daginstitution, en udliciteret daginstitution, en privatinstitution, en kommunal dagpleje eller en privat dagpleje.

 

Selvejende daginstitutioner

Hvis I vil etablere en selvejende daginstitution, skal det aftales med kommunalbestyrelsen i kommunen. Selvejende daginstitutioner indgår i kommunens samlede pasningstilbud, og det er som udgangspunkt kommunen, som anviser pladser i institutionen. Selvejende daginstitutioner er non-profitinstitutioner. 

 

Udliciterede daginstitutioner

I kan også etablere udliciterede daginstitutioner, hvis kommunalbestyrelsen vælger at sende driften af en eller flere daginstitutioner i udbud. Udliciterede daginstitutioner indgår også i kommunens samlede pasningstilbud, og kommunen anviser som udgangspunkt pladser i institutionen. Private leverandører, som driver udliciterede daginstitutioner, kan vælge at trække et eventuelt overskud ud af driften. Udliciterede daginstitutioner er altså ikke non-profitinstitutioner.

 

Privatinstitutioner

Endelig kan I etablere privatinstitutioner, som også skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Privatinstitutioner indgår ikke i kommunens samlede pasningstilbud, og I skal selv finde børn til institutionen. Privatinstitutioner er ligesom udliciterede daginstitutioner ikke non-profitinstitutioner, og I har altså har mulighed for at trække et eventuelt overskud ud af driften.

 

Krav til institutionerne

Alle private daginstitutioner skal leve op til dagtilbudslovens formålsbestemmelser – herunder det specifikke formål for dagtilbud. Det betyder blandt andet, at dagtilbud skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. Dagtilbuddene skal også bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund.

Læs mere om private pasningsordninger hos Børne-og Undervisningsministeriet